MCCB – HAMKO Electric & Electronics Ltd

HEE Low Voltage

MCB
RCCB
MCCB
Contactor

MCCB

25-125A TP MCCB (GS FRAME, FIXED TYPE)

25A, 415V, 10kA, TP MCCB
32A, 415V, 10kA, TP MCCB
40A, 415V, 10kA, TP MCCB
50A, 415V, 10kA, TP MCCB
63A, 415V, 10kA, TP MCCB
80A, 415V, 10kA, TP MCCB
100A, 415V, 10kA, TP MCCB
125A, 415V, 10kA, TP MCCB

25-125A TP MCCB (GS FRAME, FIXED TYPE)

25A, 415V, 16kA, TP MCCB
32A, 415V, 16kA, TP MCCB
40A, 415V, 16kA, TP MCCB
50A, 415V, 16kA, TP MCCB
60A, 415V, 16kA, TP MCCB
80A, 415V, 16kA, TP MCCB
100A, 415V, 16kA, TP MCCB
125A, 415V, 16kA, TP MCCB

160-200A TP MCCB (AS Frame, Thermal Adjustable Type)

160A, 415V, 16kA, TP MCCB
200A, 415V, 16kA, TP MCCB

160-250A TP MCCB (AN Frame, Thermal Adjustable Type)

160A, 415V, 25kA, TP MCCB
200A, 415V, 25kA, TP MCCB
250A, 415V, 25kA, TP MCCB

315-800A TP MCCB (Cn Frame, Thermal & magnetic Adjustable Type)

315A, 415V, 35kA, TP MCCB
400A, 415V, 35kA, TP MCCB
500A, 415V, 35kA, TP MCCB
630A, 415V, 35kA, TP MCCB
800A, 415V, 35kA, TP MCCB

800A TP MCCB (Cn Frame, Thermal & magnetic Adjustable Type)

800A, 415V, 50kA, TP MCCB